Skip to main content

Avís legal

Avís legal:

Aquest Avís legal (en endavant, “l’Avís legal”), junt amb la Política de  privacitat i cookies, regeix l’accés i la utilització del lloc web accessible mitjançant el nom del domini www.cedec.es (en endavant, “el Lloc Web”).

El simple accés al Lloc Web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari del Lloc Web (en endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació íntegra d’aquest Avís legal. En cas de no estar d’acord amb aquest Avís legal, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc Web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l’acceptació d’aquest Avís legal, l’Usuari manifesta :

Que ha llegit, entén i comprèn el que està exposat aquí.
Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

1.  Informació general del Lloc Web

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’ofereix a continuació la informació general del Lloc Web:

Titular: CENTRO EUROPEO DE EVOLUCIÓN ECONÓMICA, S.A. (en endavant referit pel seu nom comercial, “CEDEC”).
Domicili social: Ronda Universitat, número 22 B, 3a planta, 08007 – Barcelona.
N.I.F.: A08264350
E-mail: info@cedec.es
Telèfon: 93 318 15 15
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 1908, Foli 221, Full 18155, Secció 2a, Inscripció 1a. CIF: A-08264350

2. Normes d’utilització del Lloc Web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i aquest Avís legal. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat del serveis i/o continguts del Lloc Web i a no utilitzar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, software, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i a aquest Avís legal. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i software nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de forma que indueixi a error als receptors de la informació.

VII.- No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc Web.

VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web o a tercers.

IX.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a CEDEC davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més, CEDEC el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

3. Exclusió de responsabilitat

L’accés de l’Usuari al Lloc Web no implica per a CEDEC la obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

CEDEC no es responsabilitza dels danys produïts en el software i equips informàtics de l’Usuari o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web.

CEDEC no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

4. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El servei d’accés al Lloc Web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, CEDEC només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la deguda diligència. En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a CEDEC. sense que en cap cas aquesta comunicació suposi per a CEDEC la obligació de retirar l’enllaç corresponent.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords entre CEDEC i els responsables o titulars dels mateixos, n i la recomanació, promoció o identificació de CEDEC amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts per aquests Llocs Enllaçats.

CEDEC no coneix els continguts i serveis del Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys que puguin produir la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats, així com tampoc per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a CEDEC.

CEDEC autoritza que es puguin establir vincles cap al Lloc Web des de qualsevol pàgina, excloent aquelles que difonguin informacions de caràcter polèmic, pornogràfic, xenòfob o que puguin ferir la sensibilitat de qualsevol persona.

El vincle ha de conduir a la pàgina inicial del Lloc Web (home page) i ha d’aparèixer en una nova finestra.

Les pàgines no han d’integrar-se en cap cas dins de les pàgines del Lloc Web (Frame o iframe) a menys que comptin amb la prèvia autorització específica de CEDEC.  La tècnica del link profund (Deep link) està totalment prohibida.

En tots els casos, CEDEC es reserva el dret de demanar la supressió d’un vincle si considera que la pàgina d’origen no respecta les regles definides.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de CEDEC o de tercers, sense que es puguin entendre com cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre ells.

L’Usuari manifesta ser l’únic autor de totes les fotografies, imatges, textos i/o comentaris (en endavant, “els Continguts”) que publiqui en el Lloc Web o enviï a través d’ell, garantint que el seu ús en el Lloc Web no infringeix els drets de cap tercer. Sobre aquests Continguts, l’Usuari cedeix gratuïtament a CEDEC els drets de comunicació pública, reproducció, distribució i transformació, en totes les modalitats d’explotació existents fins la data d’acceptació d’aquest Avís legal. Aquesta cessió s’efectua per l’àmbit territorial universal i per al temps corresponent a tota la vida de l’Usuari i setanta anys després de la seva mort o declaració de defunció.

Les marques, noms comercials o signes distintius publicats en el Lloc Web són titularitat de CEDEC o de tercers, sense que es pugui entendre atribuït a l’Usuari cap dret sobre ells.

6. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint l’Avís legal en tota la resta i considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

7. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquest Avís legal es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola. En cas de litigi entre CEDEC i l’Usuari, seran competents els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que la legislació aplicable estableixi altra cosa. 

El certificat de la NORMA CEDEC DE QUALITAT EMPRESARIAL prestigia aquelles empreses que integren en els seus processos les estratègies, organització i sistemes d’organització definits a la METODOLOGIA UTILITZADA PER CEDEC i implantats pels nostres Consultors. Aquest certificat demostra que l’Empresa segueix les pautes professionals, modernes, pràctiques i eficaces orientades a l’Excel·lència i als objectius de l’Empresa i l’Empresari. Molts dels nostres clients ja utilitzen aquest segell en les seves comunicacions comercials i a la seva imatge corporativa.